Media stronicowane

Informacja odnosząca się do mediów stronicowanych (paged media - papier, przezrocza) jest umieszczana w nawiasach klamrowych w strukturze @page { }. Własności border i padding nie są w tej chwili interpretowane, ale marginesy określane są za pomocą margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left, i margin.

size

Wartośćlength length | auto | portrait | landscape | inherit
Wartość początkowaauto
Przykład@page {size : landscape}
Własność może być stosowana do określenia orientacji stron w dokumencie. Długości dotyczą odpowiednio orientacji poziomej i pionowej.

marks

Wartośćcrop || cross | none | inherit
Wartość początkowanone
Przykład@page {marks : crop cross}

Własność pozwala dodać znaki określające brzeg strony (może być mniejsza niż strona fizyczna). Możesz nadać stronie crop marks (znaki kadrowania), pokazujące końce strony, oraz cross marks, pozwalające wyrównywać arkusze stron, względnie jedne i drugie.

Pseudoklasy left, right i first

@page :left { margininfo }
@page :right { margininfo }
@page :first { margin-top: 10cm}
Pseudoklasy są używane do określenia informacji specyficznej dla stron lewych i prawych (przy drukowaniu obustronnym) i dla pierwszych stron (okładek).

Własności :left i :right mają większą wagę od ogólnych własności strony, a :first ma większą wagę niż :left i :right.

page-break-before

Wartośćauto | always | avoid | left | right | inherit
Dziedziczenienie
Wartość początkowaauto
PrzykładP {page-break-before: avoid}
Własność określa, czy przełamanie strony ma się znajdować bezpośrednio przed wystąpieniem elementu. Left i right odnoszą się do stron w przypadku obustronnego drukowania, wymuszając przełamanie, aby następna strona była stroną podanego typu.

page-break-after

Wartośćauto | always | avoid | left | right | inherit
Dziedziczenienie
Wartość początkowaauto
PrzykładP {page-break-after: avoid}
Własność określa, czy przełamanie strony ma się znajdować za wystąpieniem elementu. Left i right odnoszą się do stron w przypadku obustronnego drukowania, wymuszając przełamanie, aby następna strona była stroną podanego typu.

page-break-inside

Wartośćauto | avoid | inherit
Dziedziczenietak
Wartość początkowaauto
PrzykładP {page-break-inside: avoid}
Własność definiuje, czy przełamanie strony ma być dokonane wewnątrz elementu.

page

Wartośćpagename | inherit
Dziedziczenietak
Wartość początkowaauto
Przykład@page pictures {size: landscape}
IMG {page: pictures}
Własność pozwala nadawać nazwy stronom i określać szczególny typ strony gdzie ma być wyświetlany element. Nazwa strony jest podawana po @page i przed definicją. Powyższy przykład lokuje grafikę na stronie o nazwie "pictures".

orphans

Wartośćinteger | inherit
Dziedziczenietak
Wartość początkowa2
Używane zelementy blokowe
Przykład P { orphans:3 }
Określa minimalną liczbę wierszy elementu, które muszą się ukazać na końcu (na dole) strony.

widows

Wartośćinteger | inherit
Dziedziczenieyes
Wartość początkowa2
Używane zelementy blokowe
Przykład P { orphans:3 }
Określa minimalną liczbę wierszy elementu, które muszą się ukazać na początku (na górze) strony.