Kaskady i terminologia

Kaskady

Aby uzyskać ostateczny efekt, możemy łączyć ze sobą różne arkusze stylów, importując po prostu więcej niż jeden arkusz:
 @import url(http://siteaddress/sheet1);
 @import url(http://siteaddress/sheet2);
Ten efekt nazywamy kaskadą. Informacja o stylu podana w dokumencie w zasadzie jest ważniejsza od informacji, którą być może zdefiniował czytelnik. Tam, gdzie zastosowane zostały style importowane, ostatni załadowany styl koryguje ustawienia określone przez wcześniejsze style. '@import' musi występować na początku arkusza stylów.

Najogólniej, kolejność kaskady jest następująca, przy czym dalsze pozycje mają pierwszeństwo przed wcześniejszymi :

important

format: selector { property:value ! important}

Jakikolwiek element w arkuszu stylów autora, któremu nadano atrybut ! important, jest ważniejszy od domyślnych ustawień w arkuszu czytelnika, chyba że czytelnik sam określił atrybut ! important dla tej własności. Zauważ, że jest to nieco odmienne podejście niż w CSS Level 1
przykład: H1 { color : red ! important}

Model formatowania dla elementów

Każdy element HTML (<PRE>, etc) składa się z następujących "klocków" (tzw. model pojemnika, czyli "box model" - przyp. tłum.), chociaż wartości niektórych z nich mogą zerowe:

Elementy blokowe

Są to elementy wyświetlane jako odrębne bloki lub punkty wykazu, jak również elementy "pływające". Elementy blokowe zwykle tworzą automatycznie przełamanie linii na początku i na końcu.

Notacja dla definicji własności

W sekcjach, w których definiuję rozmaite własności stylów,

Jednostki

Jednostki długości

W definicjach własności mogą mieć określony rozmiar, wyrażany za pomocą liczby i dwuliterowego identyfikatora jednostki.

jednostki względne, jak w poniższych przykładach:
 H1 { margin: 0.5em }   /* w proporcji do wysokości czcionki danego elementu */
 H1 { margin: 1ex }    /* w proporcji do wysokości litery x */
 P { font-size: 12px }  /* piksele (kropki) na ekranie lub papierze */
jednostki absolutne:
 H1 { margin: 0.5in }   /* cale, 1in = 2.54cm */
 H2 { line-height: 3cm }  /* centymetry */
 H3 { word-spacing: 4mm } /* milimetry */
 H4 { font-size: 12pt }  /* punkty, 1pt = 1/72 in */
 H4 { font-size: 1pc }   /* pica, 1pc = 12pt */
 

Jednostki kolorów

Kolory mogą być określone imiennie: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, i yellow.

...lub jako kombinacje kolorów RBG (red,green,blue):
 EM { color: rgb(255,0,0) } /* zakres liczb całkowitych 0 - 255 */
 EM { color: rgb(100%, 0%, 0%) } /* procent dostępnych wartości */
 EM { color: #rrggbb} /* wartości heksadecymalne red,green,blue */
Dodatkowo, CSS2 pozwala wykorzystać specjalne nazwy kolorów, które odnoszą się do odpowiednich elementów w systemie operacyjnym czytelnika strony. Są one przydatne wtedy, gdy zależy nam, aby dokument zawierał kolory odpowiadające schematowi kolorów używanych przez czytelnika. Przykład: P { color: WindowText; background-color: Window }