Wykazy

list-style

Wartość[list-style-type || list-style-position || list-style-image] | inherit
Używany zpunkty wykazu
Dziedziczenietak
PrzykładUL { list-style: decimal inside }
Pozwala ustawić jednocześnie wartości 'list-style-type', 'list-style-image' i 'list-style-position'.

list-style-type

Wartośćcountingsystem | disc | circle | square | none | inherit
Wartość początkowadisc
Używany zdisplay-item elements
Dziedziczenietak
Własność określa wygląd markera wyświetlanego z punktami wykazu. Zauważ, że nierozpoznany system liczenia będzie wyświetlany jako dziesiętny, a systemy alfabetyczne są nieokreślone poza punktem końcowym (tj. Z lub ekwiwalentem).

countingsystem jest jednym z
Określa, jaki typ markera jest używany w wykazie.
  OL { list-style-type: decimal }       /* 1 2 3 4 5 etc. */
  OL { list-style-type: lower-alpha }   /* a b c d e etc. */
  OL { list-style-type: lower-roman }   /* i ii iii iv v etc. */

list-style-image

Wartośćaddress none | inherit
Wartość początkowanone
Używany zpunkty wykazu
Dziedziczenietak

Określa grafikę użytą w charakterze markera w wykazie.

list-style-position

Wartośćinside | outside | inherit
Wartość początkowaoutside
Używany zpunkty wykazu
Dziedziczenietak

Własność określa, czy markery wykazu są wyświetlane poza blokiem tekstu, czy też wewnątrz, z następującym zaraz po nim tekstem.

marker-offset

Wartośćlength [auto] | inherit
Wartość początkowaauto
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenienie
PrzykładUL { counter-increment: listitem 1 }
Własność określa odległość między markerem wykazu i tekstem w ramach wykazu. Długości mogą być ujemne, jeśli mogą być wyświetlone.

Liczniki

counter-reset

Wartość[countername [integer]] | none| inherit
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenienie
PrzykładUL { counter-reset: listitem 1 }
Własność wylicza nazwy liczników, które sam przydzielasz, razem z opcjonalną wartością całkowitą. Licznik jest resetowany to tej wartości za każdym razem, gdy pojawia się element, któremu przydzielono tę własność. Wartość domyślna to 0.

counter-increment

Wartość[countername [integer]] | none| inherit
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenieno
PrzykładUL { counter-increment: listitem 1 }
Wylicza liczniki, razem z opcjonalną wartością całkowitą, która określa, o ile następują przyrosty licznika, gdy pojawia się element z przypisaną mu konkretną własnością. Domyślny przyrost to 1, dozwolone są przyrosty zerowe i ujemne. Licznik jest zwiększany po każdej operacji resetowania, która w nim zaszła.

Aby wyspecyfikować wiele liczników dla elementu, musisz wyliczyć je wszystkie; w przeciwnym wypadku ostatnia definicja wymusi pierwszeństwo nad wcześniejszymi.

Zagnieżdżanie

Liczniki są zagnieżdżane, jeśli dokonujemy redefinicji w ramach bloku, który ich używa. Na przykład, jeśli użyjemy licznika w ramach wykazu <UL> i utworzymy kolejny wykaz w ramach pierwszego wykazu, drugi wykaz automatycznie zyska swój własny licznik, niezależny od pierwszego. Odwołania do licznika będą automatycznie dokonywane w stosunku do właściwej instancji licznika.

Wygląd liczników

Domyślny licznik jest dziesiętny, ale możesz użyć counter(countername, list-style-type) do określenia rozwiązań alternatywnych, które są zdefiniowane w opisie własności list-style-type.

Dowolny element mający element display ustawiony na none nie może używać licznika.

Wyświetlanie liczników

Liczniki są wyświetlane z własnością content pseudoelementów :before i :after.