Media dźwiękowe

Poniższe własności są przydatne dla osób z osłabionym wzrokiem, które mogą się posługiwać wspomaganiem dźwiękowym, aby odczytać dokument.

volume

Określa głośność, z jaką jest odczytywany tekst.
Wartośćnumber | percentage | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit
Wartość początkowamedium
Dziedziczenietak
procentyw odniesieniu do wartości dziedziczonej
Używany zwszystkie elementy
Przykład P { volume: 45 }
number to liczba z zakresu od 0 do 100, która definiuje głośność od minimum do maksimum. 0 nie oznacza jednak silent, oznacza x-soft a inne wartości następują w odstępach co 25.

speak

Określa czy i jak tekst jest wymawiany.
Wartośćnormal | none | spell-out | inherit
Wartość początkowanormal
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład ACRONYM { speak:spell-out }

pause-before, pause-after

Określa pauzę przed względnie po wymówieniu danego elementu.
Wartośćtime | percentage | inherit
Dziedziczenienie
Używany zwszystkie elementy
PrzykładH1 { pause-after: 100ms }
Procenty odnoszą się do średniego tempa wymawiania wyrazu. Prezerwy są umieszczane między elementem i dowolnymi własnościami cue.

pause

Określa pauzę przed i po wymówieniu elementu.
Wartośćpause-before | pause-after | inherit
Dziedziczenienie
Używany zwszystkie elementy
PrzykładH1 { pause: 0 100ms }
Jest to kombinacja własności pause-before i pause-after. Jeśli podana jest jedna liczba, odnosi się ona do obu własności.

cue-before, cue-after

Odtwarza dźwięk przed lub po wymówieniu elementu.
Wartośćaddress | none | inherit
Wartość początkowanone
Dziedziczenienie
Używany zwszystkie elementy
PrzykładH1 { cue-before: url("ding.wav") }

cue

Odtwarza dźwięk przed i po wymówieniu elementu.
Wartośćcue-before | cue-after | inherit
Dziedziczenienie
Używany zwszystkie elementy
PrzykładH1 { cue: url("ding.wav") none }
Jeśli podana jest jedna wartość, odnosi się ona do obu własności.

play-during

Odtwarza dźwięk w czasie wymawiania elementu.
Wartośćaddress [mix] [repeat] | auto | none | inherit
Dziedziczenieauto
Używany zwszystkie elementy
Przykład DIV.lyrics { play-during: url("technobeat.wav") repeat}
mix kombinuje określony dźwięk i dźwiękiem dziedziczonym. repeat powoduje powtarzanie dźwięku, jeśli jest zbyt krótki. none wymusza ciszę.

azimuth

Określa poziomą pozycję, skąd wydaje się dochodzić głos.
Wartośćangle | left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side || [behind] | leftwards | rightwards |
Wartość początkowacenter
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład DIV.lyrics { azimuth: right behind }
Wartością może być kąt angle (-360deg to 360deg, 0deg=center; 90deg=right), kierunek wyrażony wartością absolutną w połączeniu z opcjonalnym kodem behind, lub kierunek względny w lewo (leftwards) lub w prawo (rightwards), który koryguje odziedziczoną wartość o 20 stopni.

elevation

Określa pionową pozycję, skąd wydaje się dochodzić głos.
Wartośćangle | below | level] | above | higher | lower | inherit
Wartość początkowalevel
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład DIV.lyrics { elevation: 10deg }
angle zawiera się między -90deg i -90deg, przy czym 0 level jest na wprost. Wartości dodatnie wyrażają pozycję w górę. Higher i lower korygują dziedziczoną wartość o 10 stopni.

speech-rate

Określa tempo wymawiania w wyrazach na minutę.
Wartośćnumber | x-slow | slow] | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit
Wartość początkowamedium
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład H1 { speech-rate: 150 }
Wartość jest wyrażana liczbą wyrazów na minutę lub powyższymi wartościami, które oznaczają odpowiednio 80, 120, 200, 300, 500 wyrazów na minutę. Faster i slower korygują odziedziczoną wartość o 40.

voice-family

Określa typ używanego głosu.
Wartośćvoicetype | inherit
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład H1 { voice-family: announcer, male }
voicetype to lista głosów, rozdzielonych przecinkami, w kolejności ważności. Mogą być określonymi typami (np. comedian, carlos, etc), lub grupami rodzajowymi (male, female, child). Wartości powinny być ujęte w apostrofy lub cudzysłowy, jeśli zawierają spacje.

pitch

Określa wysokość głosu.
Wartośćfrequency | x-low | low | medium | high | x-high | inherit
Wartość początkowamedium
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład H1 { pitch: 200Hz}

pitch-range

Określa wariacje w wysokości głosu.
Wartośćnumber | inherit
Wartość początkowa50
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład H1 { pitch-range: 60Hz}
Liczby są wartościami między 0 i 100, przy czym 0 tworzy głos monotonny.

stress

Określa wysokość głosu w akcentowanych częściach mowy.
Wartośćnumber | inherit
Wartość początkowa50
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład H1 { stress: 60Hz}

richness

Określa głębokość (pełnię) głosu.
Wartośćnumber | inherit
Wartość początkowa50
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład H1 { richness: 60Hz}
Pełniejszy głos "niesie się" łatwo. Wartości to liczby między 0 i 100, przy czym wyższe wartości oznaczają pełniejszy głos.

speak-punctuation

Określa wymawianie znaków przestankowych.
Wartośćcode | none | inherit
Wartość początkowanone
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład H1 { speak-punctuation: none}
code powoduje wymawianie znaków przestankowych, natomiast none wstawia w ich miejsce pauzy.

speak-numeral

Określa, jak są wymawiane liczby.
Wartośćdigits | continuous | inherit
Wartość początkowacontinuous
Dziedziczenietak
Używany zwszystkie elementy
Przykład H1 { speak-punctuation: none}
digits powoduje wymawianie każdej cyfry oddzielnie, natomiast continous jest naturalną formą wymawiania liczb.

speak-header

Określa, jak często są wymawiane nagłówki kolumn w tabelach : przed każdą komórką lub tylko wtedy, gdy komórka ma inny nagłówek niż wymówiona poprzednio.
Wartośćonce | always | inherit
Wartość początkowaonce
Używany zelements with table headers
Dziedziczenietak
Przykładtable {speak-header: always}